ANUNT -CONCURS POST SECRETAR 0,50 normă ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA LUCA” BĂIȘOARA, COM. BĂIȘOARA, JUD. CLUJ

Dosarele de concurs se depun la Școala Gimnazială,,Mircea Luca,, Băișoara , compartimentul secretariat , tel.  0740922355, persoana de contact Presecan Lucreția , email: scoalabaisoara@yahoo.com.  

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 26.05.2023, ora  16, la sediul instituţiei.

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: superioare

2. Perfecționări (specializări): nu este cazul

3.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel):  foarte bune ( Word,Excel, Access,Internet)

4. Vechime nu este cazul.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

            1. termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 26 .05.2023, ora 16,00 la sediul instituţiei;

            2. selecţia dosarelor:  29.05/2023, ora 16,00 la sediul instituţiei;

            3.proba scrisă în data de 09.06.2023, ora 09.00, la sediul instituției;
            4. afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 09.06.2023, ora 12.00.
            5. proba practică în data de 09.06.2023, ora 13.00, la sediul instituției;
            6.afişarea rezultatelor de la proba practică: 09.06.2023, ora 14.00.
            7. proba interviu în data de 09.06.2023, ora 14.15, la sediul instituției;
            8.afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 09.06.2023, ora 15.30.
            9.afişarea rezultatelor finale: 12.06.2023, ora 10.00.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

1.se pot depune contestaţii până în data de:  13.06.2023, ora 14,00 la sediul instituţiei.

2.afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 13.06.2023, ora 16,00, la sediul instituţiei.

Școala Gimnazială ,,Mircea Luca” Băișoara, e-mail: scoalabaisoara@yahoo.com, telefon: 0740922355.

Director, Prof. Presecan Lucreția

http://posturi.gov.ro/anunt/secretar-la-scoala-gimnaziala-mircea-luca-baisoara/

https://www.twinkl.ro/blog/concursul-de-poezie-cuvintele-vindeca#:~:text=Participarea%20la%20Concursul%20de%20poezie%20%E2%80%9ECuvintele%20vindec%C4%83%E2%80%9D%20este,unit%C4%83%C8%9Bii%20tale%20de%20%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt%2C%20p%C3%A2n%C4%83%20pe%204%20februarie.
1 2 3